x
x

VULCAN i GDAŃSK - razem dla lepszej oświaty

od klasy 7-ej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej

Znajdują się Państwo na stronie informującej o działaniach firmy VULCAN w ramach projektu "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość"


Projekt "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość" to edukacyjne przedsięwzięcie Gminy Miasta Gdańska, które otrzymało dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020 Województwa Pomorskiego.

O projekcie

Projekt trwa od 1.09.2016 r. do 31.10.2018 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. Wartość projektu wynosi 21.948.680,11 zł

W tym okresie VULCAN zaprasza nauczycieli Gdańskich Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych na szkolenia, a uczniów na zajęcia pozalekcyjne.

Ze względu na reformę oświaty - grupa docelowa zostanie dodefiniowana po otrzymaniu wskazówek z Urzędu Marszałkowskiego.

Szczegółowa oferta naszych działań jest dobierana indywidualnie dla każdej Szkoły.

Szkoły w ramach projektu mogą realizować szkolenia dla nauczycieli w ramach dwóch cykli szkoleniowych.

Cykl 1: TIK jako inspiracja do prowadzenia zajęć 

w ramach cyklu prowadzimy warsztaty m.in. z wykorzystania narzędzi TIK do prowadzenia lekcji, z tablicy interaktywnej, bezpieczeństwa w sieci, Office 365 - praca w chmurze, projekty edukacyjne i narzędzia TIK wspierające nauczyciela.

Cykl 2: Gdańska Platforma Edukacyjna

w ramach cyklu prowadzimy warsztaty m.in. z bezpieczeństwa danych, elementów Office 365 i pracy w chmurze, wykorzystanie możliwości i zasobów na GPE a także z dziennika elektronicznego. 

Projekt współprowadzą Partnerzy:

Gmina Miasta Gdańska, Fundacja Edukacyjna ODiTK, DC Edukacja, VULCAN sp. z o.o.


Główne założenia projektu to:

  • Wzrost jakości kształcenia w tym uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rozwijaniu kompetencji kluczowych potrzeb na rynku pracy.
  • Wzrost kompetencji społecznych i dydaktycznych u nauczycieli i nauczycielek, pedagogów i psychologów.
  • Wyrównywanie szans uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Tworzenie w szkołach środowiska sprzyjającego równości kobiet i mężczyzn oraz osób z różnych grup mniejszościowych


goraprzewiń do góry